On May 12th, the biaseparations.com website will be retired and migrated to sartorius.com. Learn more about our combined offering today!

Technical Support Professional / Strokovni sodelavec v tehnični podpori

11May2022

Location
Slovenia, Ajdovscina, Mirce 21

Job description
Consult customers about our product and services for gene therapy chromatography.
Technical customer service.
Effective customer management from first contact to successful solutions.
Business management and monitoring of market guidelines and competitive activities.
Identifying opportunities to improve technical and marketing materials.
Participation in international sales and technical conferences.
Possibility of business trips.
Marketing support and collaboration with other departments.

Education requirements and other qualifications
University Degree in biotechnology, chemistry, biochemistry or other similar sciences.

  • Good understanding of liquid chromatography principles and knowledge in this area is considered to be an additional advantage.
  • Desirable knowledge in biomolecule biology (viruses, DNA, etc.)
  • Active English language skills and desirable knowledge in technical terminology.
  • Good knowledge of Microsoft Office.

Would you like to join us?
Send your application to kadri@biaseparations.com.


Lokacija 
Slovenija, Ajdovščina, Mirce 21

Opis delovnega mesta
Svetovanje strankam o produktih in storitvah BIA Separations na področju kromatografije biomolekul.
Tehnična podpora strankam.
Učinkovito vodenje stranke od prvega stika do uspešne rešitve.
Vodenje poslov in spremljanje smernic na trgu in konkurenčnih dejavnosti.
Prepoznavanje priložnosti za izboljšavo tehničnega in marketinškega gradiva ter priprava novega materiala.
Sodelovanje na mednarodnih prodajnih in tehničnih konferencah.
Možnost službenih potovanj.
Podpora marketingu, sodelovanje z drugimi oddelki.
Izvajanje del v skladu z internimi akti in predpisi ter drugih nalog po zadolžitvah nadrejenihSvetovanje strankam na področju kromatografije biomolekul.

Zahtevana izobrazba in dodatna znanja
Univerzitetna izobrazba iz biotehnologije, kemije, biokemije ali druge podobne naravoslovne smeri.

  • Dobro razumevanje principov tekočinske kromatografije in znanje s tega področja se smatra kot dodatna prednost.
  • Zaželjeno znanje iz biologije biomolekul (virusi, DNK, itd).
  • Aktivno znanje angleškega jezika, zaželjeno poznavanje tehničnega izrazoslovja.
  • Poznavanje programov Microsoft Office.

Je naš izziv zate?
Prijavi se na kadri@biaseparations.com.