On May 12th, the biaseparations.com website will be retired and migrated to sartorius.com. Learn more about our combined offering today!

Product Manager Specialist / Aplikativni strokovni sodelavec

11May2022

Location
Slovenia, Ajdovscina, Mirce 21

Job description
Strategic management of your product line, including implementation of sales, after-sales processes and marketing activities.
Good knowledge on the field of work, customer needs, competition and identifying opportunities for regular product improvements.
Planning and implementation of campaigns for prototype products.
Work in close collaboration with other departments involved in product line development.
Participation in international sales and technical conferences.
Preparation of sales and support materials.
Possibility of business trips.

Education requirements and other qualifications
University Degree in biotechnology, chemistry, biochemistry or other similar sciences.

  • Good understanding of liquid chromatography principles and knowledge in this area is considered to be an additional advantage.
  • Desirable knowledge in biomolecule biology (viruses, DNA, etc.)
  • Active English language skills and desirable knowledge in technical terminology.
  • Good knowledge of Microsoft Office.

Would you like to join us?
Send your application to kadri@biaseparations.com.


Lokacija 
Slovenija, Ajdovščina, Mirce 21

Opis delovnega mesta
Strateško upravljanje svoje produktne linije, vključno s prodajnimi in marketinškimi aktivnostmi.
Dobro poznavanje področja dela, potreb strank, konkurence, prepoznavanje priložnosti za redne izboljšave produktov in priprava produktnih opisov.
Načrtovanje in izvedba testnih kampanj za prototipne produkte, zbiranje, in obdelava povratnih informacij strank.
Usklajevanje dela v različnih oddelkih, ki sodelujejo pri razvoju produktne linije.
Sodelovanje na mednarodnih prodajnih in tehničnih konferencah.
Skrb za usposobljenost prodajnih, podpornih in servisnih skupin, in pripravo prodajnih in podpornih orodij (produktna dokumentacija, marketinški material, predstavitve).
Izvedba prodajnih in po-prodajnih procesov, sledenje uspešnosti marketinških in prodajnih aktivnosti, priprava poročil.
Možnost službenih potovanj.
Izvajanje del v skladu z internimi akti in predpisi ter drugih nalog po zadolžitvah nadrejenih.

Zahtevana izobrazba in dodatna znanja
Univerzitetna izobrazba iz biotehnologije, kemije, biokemije ali druge podobne naravoslovne smeri.

  • Dobro razumevanje principov tekočinske kromatografije in znanje s tega področja se smatra kot dodatna prednost.
  • Zaželjeno znanje iz biologije biomolekul (virusi, DNK, itd).
  • Aktivno znanje angleškega jezika, zaželjeno poznavanje tehničnega izrazoslovja.
  • Poznavanje programov Microsoft Office.

Je naš izziv zate?
Prijavi se na kadri@biaseparations.com.